BARKOV ČR, spol. s r.o.
Na Hroudě 965
267 51 Zdice

Tel.: +420 602 304 142
        
Fax: +420 311 685 024
E-mail: barkov@iol.cz


Politika kvality

Politika kvality společnosti BARKOV ČR spol. s.r.o.

                                                                          

Cílem naší firmy, založené v roce 1997, je poskytovat služby  souvislosti s obchodem s kovy, plasty a zpracováním odpadů, které budou trvale uspokojovat předem specifikované požadavky a potřeby zákazníků. Při tom budeme nadále usilovat, aby veškeré námi dodávané služby svou kvalitou odpovídaly zamýšlenému účelu a splňovaly všechny požadavky našich zákazníků na kvalitu. Zároveň budeme propagovat dobré jméno naší firmy, které jsme si za dobu působení na trhu vybudovali a které chceme i nadále udržovat v podvědomí jak našich zákazníků tak široké veřejnosti. Naším cílem je dosahovat vysoké rentability při minimalizaci vlastních nákladů nejen v zájmu našich zákazníků a subdodavatelů, ale zejména v zájmu našich zaměstnanců, kterým poskytujeme dlouhodobé a perspektivní zaměstnání. To nás zavazuje k trvalému prosazování vysoké kvality u poskytovaných služeb, ale také k zabezpečení péče o životní prostředí a ochrany zdraví při práci.

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky našich zákazníků a snižování vlastních nákladů) můžeme udržet pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit naší firmy a pracovníků. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů politiky kvality firmy. Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje dělníkem a řídícím managementem konče, vykonávat bezvadnou práci. Všichni zaměstnanci musí mít na paměti, že uspokojování potřeb našich spotřebitelů je trvalou součásti každodenní práce a prezentací zásad kvality naší firmy.

Aby mohly být přijaté zásady realizovány, je naším prvořadým úkolem, jakožto vrcholového vedení firmy, svým vzorem, řízením, objektivními informacemi a vhodnými motivačními prostředky získat všechny zaměstnance pro tuto politiku kvality. Proto s politikou kvality jsou povinni se seznámit všichni pracovníci firmy, kteří ovlivňují shodu s požadavky na produkt a úroveň splnění požadavků zákazníků. Vedení firmy se od počátku založení plně angažovalo v problematice kvality a i nadále se zavazuje pokračovat v tomto trendu a vytvářet všechny předpoklady pro udržování systému kvality podle ČSN EN ISO 9001. 

Jsme si plně vědomi, že udržení vysoké úrovně kvality můžeme dosáhnout pouze tehdy, když každý pracovník bude jednoznačně odpovědný za kvalitu na svém úseku činnosti.

Vedení firmy a všichni její pracovníci jsou odpovědni za splnění této politiky kvality a to ve všech jejích aspektech. Svými pracovními aktivitami musí všichni zaměstnanci prosazovat předem specifikované cíle kvality a trvale se angažovat pro jejich zlepšování.

K úspěšnému uplatnění formulovaných zásad a k dosažení stanovených cílů kvality budeme aplikovat v každodenní činnosti následující přístupy a formy práce:

  • Řídící pracovníci a všichni ostatní zaměstnanci mají určenu nezbytnou kompetenci a jsou vyškoleni tak, aby při provádění své práce ovlivnili shodu s požadavky na produkt.
  • Řídící pracovníci a všichni ostatní zaměstnanci jsou vyškoleni v metodách řízení kvality a umí používat nástroje kvality.
  •  Výchově a dalšímu vzdělávání zaměstnanců je věnována velká pozornost. Existující aktivity jsou posuzovány podle toho, do jaké míry přispívají ke zvýšení vědomí kvality.
  • Každý z nás je současně objednatelem i dodavatelem.
  • Naším cílem je práce bez neshod a nedostatků.
  • Používáním vhodných preventivních opatření zabraňujeme vzniku vad.

K dosažení uvedených strategických záměrů bude firma vyhlašovat konkrétní cíle k dosažení kvality, které budou hodnoceny a přezkoumávány managementem firmy za účelem plnění požadavků na kvalitu produktu a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality.

Vedení firmy se zavazuje, že poskytne účinnou pomoc a školení všude tam, kde bude indikována potřeba k úspěšnému uskutečňování této politiky kvality.

Vedení firmy se ztotožňuje s požadavky systémové normy ČSN EN ISO 9001 a s vybranými prvky kvality a zavazuje se k účinnému uplatňování této politiky kvality v celé firmě.

 

Ing. Martin Němec
výkonný ředitel

6.11.2009


BARKOV ČR spol. s r.o.
5.května 442, 252 29 Dobřichovice, provoz: Na Hroudě 965, 267 51 Zdice

Tel: 311685 025-6
Mobil: 602 30 41 42
Fax: 311 685 024
E-mail: info@barkov.cz
www.barkov.cz


eBRÁNA webarchitect